ZpětÚvodRady a informace Právní poradna

Právní poradna

Právní poradna

Seznam běžných právních úkonů

 • Právní posouzení a návrh řešení
 • Prověření vlastnických práv a oprávnění nakládání s nemovitostí
 • Prověření zatížení nemovitosti břemeny či jiným právním omezením
 • Ocenění nemovitosti soudním znalcem
 • Snímky z pozemkových map a aktuální List vlastnictví
 • Předání nemovitostí za naší účasti a sepsání předávacího protokolu
 • Kupní smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Smlouvu o převodu členských práv a povinností
 • Smlouvu o smlouvě budoucí
 • Smlouvu nájemní či podnájemní
 • Smlouvu darovací
 • Návrh na výmaz věcných břemen
 • Smlouvu zástavní - zajišťovací
 • Ostatní potřebné smlouvy či dohody

Pro bezpečnou úhradu kupní ceny:

 • Smlouvu o úschově finančních prostředků - kupní ceny
 • Smlouvu o úschově listin
 • Smlouvu o úschově směnky
 • Ostatní potřebné smlouvy či dohody

V případě naší finanční angažovanosti:

 • Smlouvu o půjčce
 • Krycí směnku


Několik často užívaných pojmů

anuita – pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu skládající se z pevně stanovené vlastní splátky a z úroku, u družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který si družstvo vzalo při výstavbě domu, která připadá na konkrétní byt člena SBD či LBD.
anuitní splácení – způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.
bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM) – nynější pojem, byl od 1. srpna 1998 nahrazen širším pojmem společné jmění manželů (SJM).
byt – soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.
byt ve vlastnictví – je bytová jednotka zapsaná v katastru nemovitostí.
bytový dům – dům nejméně se třemi byty, popřípadě dalšími nebytovými prostory, ve kterém převažuje část využívaná k bydlení.
cílová částka – částka, na kterou je sjednávána smlouva o stavebním spoření. Zahrnuje uspořenou částku, včetně úroků, hodnotu úvěru ze stavebního spoření, pokud účastník bude úvěr požadovat, a u fyzických osob státní podporu.
číslo evidenční – zpravidla u chaty.
číslo orientační – číslo domu v ulici nejčastěji na jedné straně ulice čísla sudá a na druhé čísla lichá (modré číslo).
číslo popisné – v každém katastrálním území se nachází každé číslo popisné jen jedenkrát (červené číslo).
dlužník – osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.
dohoda o převodu členských práv a povinností – dvoustranná dohoda mezi převodcem a nabyvatelem o tom, že převodce na nabyvatele převádí své členství a podíl v družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu ke konkrétnímu bytu a nabyvatel toto přijímá; v této dohodě je obsaženo pouze prohlášení obou stran, že jsou finančně vyrovnány a neuplatní v budoucnu mezi sebou další nároky (není zde uvedena cena, protože tato dohoda zůstává uložena na družstvu). Platná je okamžikem podpisu obou stran, účinná až po předložení družstvu, které předložení potvrdí razítkem družstva a podpisem přebírající osoby za družstvo nebo převzetím doporučeného dopisu s těmito dohodami)
domácnost – domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby – pro potřeby HÚ jen manželé + děti, druh a družka jsou dvě jednočlenné domácnosti.
družstevní byt – byt, který je ve vlastnictví bytového družstva, ke kterému má určitý člen družstva právo nájmu. Tento člen družstva má právo převést za úplatu své členství s podílem v družstvu, jehož součástí je i právo nájmu k tomuto bytu na třetí osobu.
fyzická osoba – osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.
hypoteční úvěr – úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti např. koupi, výstavbu, rekonstrukci nemovitosti, na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splácení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti na území České republiky. Hypoteční úvěr – úvěr poskytnutý do 70% ceny obvyklé zastavované nemovitosti. Hypoteční úvěr 100 – úvěr poskytnutý nad 70% ceny obvyklé zastavované nemovitosti.
hypotéka – zástavní právo k nemovitosti, zajišťující pohledávku vyplývající z úvěrové smlouvy.
ideální spoluvlastnictví – název pro podílové spoluvlastnictví, kdy každý ze spoluvlastníků má podíl na celé nemovitosti (např. ¼ z každého bytu, nebytového prostoru, společných částí domu, z každé “molekuly“ domu vlastní 1/4) nejčastěji vzniká tento typ podílového spoluvlastnictví děděním, či u majetku získaného v restituci, viz kapitola “úvod“.
identifikace fyzické osoby – jméno, rodné číslo, trvalé bydliště. 
Identifikace nemovitosti:
– kolaudovaná stavba – číslo popisné, postavená na parcele číslo: …, o výměře … m, zapsaná na listu vlastnictví číslo …, katastrální území …, vedené u Katastrálního úřadu (např. Praha-město, Praha-západ, Nymburk atd.).
– pozemek – číslo parcelní, výměra parcely v m, způsob využití (orná půda, zastavěná plocha, zahrada, hřiště, atd.), zapsaná na listu vlastnictví číslo: …, katastrální území …, vedené u Katastrálního úřadu (např. Praha-město, Praha-západ, Nymburk atd.).
identifikace právnické osoby – název, sídlo, identifikační číslo (dříve IČO, nyní IČ).
jádro – název pro koupelnu a WC v panelovém domě. V panelovém domě jsou všechny koupelny a WC nad sebou v návaznosti na vertikální přívody vody a odpadní vedení a tvoří tedy jádra bytů. Nejčastější provedení jádra v panelovém domě je z umakartových desek.
jistina – půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (úrok).
katastr nemovitostí (katastrální úřad) – státní orgán, který vede evidenci nemovitostí a jejich vlastníků (nyní sídlí Katastrální úřad pro Prahu-město, Prahu-západ a Prahu-východ na adrese Pod sídlištěm 9, Praha 8) Evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo náčrty. Katastr nemovitostí je upraven zákonem č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR ve znění pozdějších předpisů.
katastrální území – území označené názvem, často se shodují s názvem čtvrti, města nebo oblasti, v němž jsou nemovitosti označeny čísly popisnými po sobě jdoucími.
kolaudace – rozhodnutí příslušného státního orgánu, že objekt splňuje patřičné stavební a hygienické normy pro účel, pro který je kolaudován (bytový, nebytový, provozovny toho a toho).
konstrukce budovy – cihla, panel, skelet (vnější plášť je panel a vnitřní zdi jsou z cihly).
krajský obchodní soud – státní instituce, která mimo jiné vede i veřejně přístupný obchodní rejstřík.
kupní smlouva – smluvní akt (právní úkon), kterým za úplatu prodávající převádí vlastnické právo k věci na kupujícího za dohodnutou cenu a povinnost prodávajícího předmětu koupě odevzdat kupujícímu a ten si předmět musí převzít (kupní smlouva na nemovitost musí mít písemnou formu a musí ze zákona obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu) viz § 588 a následující Obč. zák. a § 46 Obč. zák.
kupující – osoba, na níž je za úplatu převáděno vlastnické právo k nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí (formou kupní smlouvy).
list vlastnictví – veřejná listina, vydaná katastrálním úřadem, na které je evidována nemovitost, dle čísla popisného v katastrálním území a její majitel/é s identifikacemi, věcná břemena, nabývací tituly a jiné důležité informace.
majitel bytu – pro účely tohoto textu, osoba mající legální právo nakládat s bytem tj. převodce (u družstevního bytu) nebo prodávající (u bytu ve vlastnictví), společník s.r.o. (majitel obchodního podílu v s.r.o. spojeného s právem nájmu bytu ve vlastnictví s.r.o.).
makléř – fyzická osoba – zprostředkovatel, který za odměnu sjednává obchod (v našem případě vyhledává vhodného zájemce pro koupi či pronájem nebo vhodný předmět koupě či pronájmu).
mezanin – název pro podlaží mezi přízemím a prvním patrem, které je typické u starších cihlových domů. Norma určovala a určuje, že dům s více než čtyřmi patry musí mít výtah a takto bylo možné se stavbě výtahu vyhnout i u pětipatrové budovy, protože dům měl “pouze mezanin a čtyři patra“.
mezonet – název pro byt ve dvou úrovních, nejčastěji se s mezonety setkáváme u bytů vystavěných v půdních prostorách.
nabývací titul – listina, kterou osoba získala vlastnické právo k nemovitosti (smlouva o převodu bytu do vlastnictví, kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení, příklep licitátora, směnná smlouva).
nabyvatel – osoba, která za úplatu získá členství a členský podíl v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu (nabyvatel – ten, kdo “kupuje“ družstevní byt).
nájemní nemovitost – nemovitost, která je za běžných podmínek a za předpokladu řádného hospodaření schopna trvale poskytovat kterémukoli majiteli čistý výnos z pronájmu bytů.
nájemní smlouva – smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval nebo z ní bral užitky viz. § 663 Obč. zák. (nájemní smlouva na byt, dům či nebytový prostor musí být písemná a musí obsahovat identifikaci pronajímatele, nájemce, domu nájmu, předmět nájmu, označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši). Viz § 685 a 686 Obč. zák.
návrh na vklad do katastru nemovitostí – žádost prodávajícího a kupujícího směřovaná katastrálnímu úřadu, aby provedl na konkrétním listu vlastnictví změnu (např. v osobě vlastníka nemovitosti popsané v kupní smlouvě, která je přílohou tohoto návrhu na vklad, zápis zástavního, předkupního práva nebo věcného břemene atd.). V příloze ke každému návrhu na vklad musí být patřičná listina, kterou se toto právo zřizuje nebo převádí.
nebytový dům – dům, ve kterém podlahová plocha nebytových prostor převažuje nad podlahovou plochou bytů.
nebytový prostor – místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, tj. určený k jinému použití než pro potřeby bydlení (např. kancelář, obchod, sklad, provozovna, dílna, výrobní hala) Nebytovým prostorem není půda, kočárkárna, sušárna atd., ty jsou vedeny jako součásti společných prostor domu, nebo sklep, který je příslušenstvím bytu, viz § 1 Zákona 116/1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor – úplné znění najdete v Obč. zákoníku a souvisejících předpisů. Jsou to např. kanceláře, dílny, skladiště, obchodní místnosti, garáže, ateliéry.
nemovitost – pozemek nebo stavba pevně spojená se zemí (je vedená v katastru nemovitostí, lze jí ručit na poskytnutí úvěru od peněžního ústavu) viz § 119 Obč. zák.
obchodní rejstřík – veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje zejm. o podnikatelích, o nichž to stanoví zákon. Skutečnosti zapsané v obch. rejstříku jsou právě účinné. V Praze se nachází ve Slezské ul., Praha 2, a je v něm možné nalézt informace o právnických osobách (družstva, s.r.o. ...) a cizincích s živnostenským oprávněním v naší republice. Tento seznam je přístupný na internetu, na adrese – http://www.justice.cz. V obchodním rejstříku se nejlépe hledá dle identifikačního čísla (IČ), které zjistíme např. u družstev nájemníků z listu vlastnictví (LV), kde je uvedeno IČ v oddílu a (LVA), vedle názvu a sídla družstva.
obvyklá cena – cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena bankou na základě odhadu obvyklé ceny nemovitosti zpracovaného odhadcem uvedeným na seznamu banky.
odhad obvyklé ceny nemovitosti – ocenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky.
oprávnění k podnikání – dokladem o něm je živnostenský list, u koncesovaných živnostní je to koncesní listina, u oprávnění k provozování čin. podle zvláštních předpisů je to úředně ověřený doklad příslušné odborné stavovské komory , popřípadě ministerstva. Týká se zejména lékařů, lékárníků, psychoterapeutů a přírodních léčitelů, zdravotn. pracovníků, včetně prodejců a zpracovatelů, veterinárních lékařů, veter. pracovníků a osob vykonávající odborné práce při šlechtitelské a plemenářské čin. v chovu hospodářských zvířat, advokátů, komerčních právníků a patentových zástupců, znalců a tlumočníků ověřovatelů (auditorů) a daňových poradců, burzovních dohodců zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, odpovědných geodetů. Pro samostatně hospodařící rolníky je to osvědčení obecního úřadu o zapsání do evidence, nebo výpis z obchodního rejstříku o zápisu samostatně, samostatně hosp.rolníka.
ověřený podpis – podpis ověřený pracovníkem banky, obchodním manažerem zpracovatelem či členem finanční skupiny ČSOB s touto pravomocí.
oprávněná osoba – ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu, má právo určit osobu, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na pojistném plnění. Až do pojistné události lze určení této osoby měnit písemným oznámením pojistiteli. Oprávněnou osobou může být fyzická nebo právnická osoba. 
osobní vlastnictví (OV) – nezcela správný název pro vlastnictví (např. bytové jednotky, garáže, rodinné domy, parcely), ale zcela běžně používaný k označení toho, že vlastnické právo k nemovitosti je zaneseno na listu vlastnictví, dle příslušného katastrálního území u katastrálního úřadu.
patro – první patro je druhé nadzemní podlaží.
platnost – právní úkon (smlouva) je platný, obsahuje-li všechny zákonem vyžadované náležitosti a formu (např. řádně podepsaná kupní smlouva je platná, ale účinná bude až po registraci na katastrálním úřadě, řádně podepsaná nájemní smlouva, která obsahuje vše co má obsahovat je platná okamžikem podpisu, ale bude-li nájem zahájen od nějakého pozdějšího data, až tímto dnem nastane účinnost smlouvy atd. viz účinnost).
podílové spoluvlastnictví – spoluvlastnictví náleží podíl na věci (např. nemovitosti) vyjádřený zlomkem či procentem, který vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastník podílí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví společné věci, viz § 137 až § 142 obč. zák.
podlaží – soubor všech místností a prostorů v budově ležící v téže úrovni, rozlišující se podlaží nadzemní a podzemní. Přízemí je první nadzemní podlaží.
podnájemní smlouva – smlouva jímž nájemce dává předmět svého nájmu nebo jeho část do podnájmu další osobě na sjednanou dobu, která nemůže nikdy překročit dobu vlastního nájmu. podnájem může být zřízen jen se souhlasem pronajímatele. viz § 719 Obč. zák.
podnikatel – osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
pohledávka – nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka.
pojistitel – ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost v pojistné smlouvě blíže označená.
pojistná událost – skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit
pojištěný – ten, na jehož majetek, život nebo zdraví anebo na jehož odpovědnost za škody se pojištění vztahuje.
pojistník – osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.
polyfunkční budova – je stavba určená kolaudačním rozhodnutím pro zřízení provozních místností (nebytových prostor) a bytů. Banka pro produkt HUF popř. HUFP akceptuje jen stavbu s převažující plochou bytovou a administrativní. Pro produkt HUP pak s převažující plochou bytovou, administrativní nebo i obchodní.
poschodí – je to samé co patro.
právní subjektivita – způsobilost (stav) (fyzické či právnické), mít práva a povinnosti (získávat majetek, práva a povinnosti, být žalující či žalovanou stranou, dědit, atd.). U fyzické osoby vzniká narozením a tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. Smrtí u fyzické osoby tato způsobilost zaniká, viz § 7 Obč. zák. U právnické osoby vznik a zánik právní subjektivity viz "právnická osoba".
právní úkon – projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují (koupě movité nemovité věci, převod členství v družstvu, obchodního podílu v s.r.o., žádost o převod bytu do vlastnictví atd.) viz § 34.
právnická osoba – subjekt (družstvo, s.r.o., a.s., nadace atd.) vystupující pod určitým názvem, vzniká dnem zapsání do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti (právní subjektivita) ode dne účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. právnická osoba zaniká dohodou, uplynutím doby na níž byla zřízena, výmazem z obchodního rejstříku nebo z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. viz § 18-20 obč. zák.
právní účinky vkladu do katastru nemovitostí – právní účinky vkladu práva (např. vlastnického) do katastru nemovitostí nastanou rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení zpětně ke dni doručení Návrhu na povolení vkladu katastrálnímu úřadu.
privatizace – proces převodu státního majetku na soukromý, často formou prodeje státního majetku právnickým nebo fyzickým osobám. Touto formou byl a je privatizován bytový fond v ČR, prodejem domů bytovým družstvům složeným z nájemníků bytů v daném domě.
prodávající – osoba převádějící vlastnické právo k nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí, za úplatu na další osobu.
prohlášení vlastníka – právní akt, zapsaný na listu vlastnictví u katastru nemovitostí, kterým se nemovitost (dům obsahující více bytových jednotek) rozčleňuje na jednotlivé bytové jednotky, se kterými lze pak nakládat jako s jednotlivými nemovitostmi. (Toto činí družstvo v okamžiku, kdy je anuita (u SBD, LBD) nebo kupní cena (u družstva nájemníků) zcela splacena a členové družstva mají zájem si nechat jednotlivé bytové jednotky převést do vlastnictví (OV).
provize – sjednaná nebo obvyklá odměna pro subjekt, který zprostředkovává obchod, za činnost spojenou s uzavřením obchodu, stanovuje se obvykle procentem z ceny nebo navýšením
předkupní právo – právo přednostní koupě (nejčastěji se s ním setkáváme u nemovitosti, která má více spolumajitelů a jeden z nich svůj podíl chce prodat třetí osobě. Nejprve musí nabídnout ostatním spolumajitelům svůj podíl k odkoupení a pokud toho spolumajitelé do dvou měsíců nevyužijí, může svůj podíl prodat třetí osobě. viz § 602 až 606 obč. zák. Předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitosti neplatí jen v případě převodu vlastnického práva na osobu blízkou (např. příbuzného v linii přímé, manžela viz § 116 ) viz § 140 Obč. zák.
překlenovací úvěr – úvěrový produkt stavební spořitelny, který umožní účastníkovi financovat bytovou potřebu již během doby, kdy ještě nesplňuje podmínky na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.
převod družstevního bytu – převodu členských práv a povinností spojených s právem nájmu konkrétního bytu z převodce na nabyvatele
převod vlastnického práva – realizuje se kupní smlouvou
převodce – člen bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu, který za úplatu převede svá členská práva a povinnosti v družstvu na třetí osobu (převodce - ten, kdo "prodává" družstevní byt).
příslušenství nemovitosti – věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jim určeny k trvalému užívání společně z věcí hlavní. Příslušenstvím nemovitosti jsou jiné stavby (např. stodola, přípojka vody, kanalizace). Příslušenstvím bytu jsou jednak vedlejší místnosti (např. komory, neobytné kuchyně, koupelny, záchody, spíže, šatny, předsíně) a jednak vedlejší prostory (např. sklep, dřevník, kolna) určené k tomu, aby byly s bytem společně užívány.
příslušenství věci – jsou ty věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklep, komora, lodžie mimo byt atd.).
refinancování – splacení existujícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž subjektu
RK – realitní kancelář – organizace zabývající se zprostředkovatelskou nebo správcovskou činností v oblasti realit.
rekreační chata – nemovitosti o maximálně jednom podzemním podlaží a jednom nadzemním podlaží s využitým podkrovím určená k individuální rekreaci, jejíž zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras není větší než 80m2, a obestavěný prostor nadzemního podlaží spolu s využitým podkrovím nepřekračuje objem 360 m3.
rekreační chalupa – stavebně upravená existující bytová nebo hospodářská nemovitost venkovského rázu, která není využívána k trvalému bydlení.
rodinný dům – stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.
rozestavěná nemovitost – nemovitost v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční – uspořádání prvního nadzemního podlaží a nebylo dosud přiděleno číslo popisné či evidenční nebo nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.
rozestavěný byt a nebytový prostor – místnost nebo soubor místností, které jsou v souladu se stavebním povolením určeny k bydlení nebo k jiným účelům než bydlení a jsou rozestavěny v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
smlouva o poskytnutí služeb realitní kanceláře – smlouva sepisovaná s majitelem nemovitosti či zájemcem, kteří požadují nějakou službu od realitní kanceláře) prodej, pronájem). Touto smlouvou zahajujeme naši práci pro majitele či zájemce.
společné jmění manželů (SJM) – majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství (může vzniknout jen mezi manžely), s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do jeho výlučného majetku, dříve SJM nazývané BSM (bezpodílové spoluvlastnictví manželů) viz § 143, odst. (1), písm. a) zákona číslo 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, "Společné jmění manželů" tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka (např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů).
spoluvlastnický podíl – podílové spoluvlastnictví charakterizuje spoluvlastnický podíl, který vyjadřuje míru účasti spoluvlastníka na právech a povinnostech ze spoluvlastnictví ke společné věci. U podílových spoluvlastníků se nejedná o reálně vymezené určité části společné věci, k níž by měl spoluvlastník práva výlučného vlastníka, ale jde o tzv. „ideální podíl“ na společné movité či nemovité věci zpravidla vyjádřený zlomkem. Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné.
společenství vlastníků jednotek – specifická právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu tj. správa domu, popř. vykonávat činnosti v rozsahu zák. 72/1994 Sb. O vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným FO nebo PO.
statutární orgán – tvoří ho ten nebo ti, kdo mají právo jednat za právnickou osobu (u družstva je to představenstvo složené z předsedy a členů představenstva, u s.r.o. je to jednatel či jednatelé); najdeme je napsané na výpisu z obchodního rejstříku, kde najdeme i rozsah pravomocí a formu jednání a způsob podepisování za práv. osobu.
stavební pozemek – část území určená územním plánem zóny nebo územním projektem zóny, územním plánem sídelního útvaru zpracovaným v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku větším nebo územním rozhodnutím (stavebním povolením) k zastavení a pozemek zastavěný hlavní stavbou.
trvalý pobyt cizince – o povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky rozhoduje ministerstvo vnitra. Toto povolení k trvalému pobytu může být uděleno zejména za účelem sloučení rodiny, pokud manžel, příbuzný v přímém pokolení nebo sourozenec cizince má trvalý pobyt na území České republiky, v jiných humanitárních případech nebo pokud to je odůvodněno zahraničně politickým zájmem České republiky.
účinnost – právním úkonem se začínají řídit vztahy, který tento právní úkon upravuje (např. kupní smlouva je účinná až registrací na katastrálním úřadě, nájemní smlouva je účinná dnem počátku nájmu, zákon schválený vchází v účinnost zveřejněním ve sbírce zákonů nebo v zákoně určeném pozdějším datem atd.) viz heslo "platnost".
úrok – odměna za zapůjčení peněz.
úroková míra (sazba) – částka, kterou je dlužník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období.
úředně ověřený podpis – podpis ověřený notářem, obecným úřadem (magistrátem), advokátem (text o ověření totožnosti smluvních stran, které se podepisují), dále shodnost s předloženými podpisovými vzory uloženými na Katastrálním úřadě (především právnické osoby, představitelé obcí, měst atd.).
věc movitá – věc se kterou lze hýbat - není na rozdíl od věci nemovité (nemovitosti) pevně spojená se zemí.
věc nemovitá – stavba nebo pozemek pevně spojený se zemí - viz nemovitost
věcné břemeno – omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného. Věcná břemena upravená §151n - §151p občanského zákoníku jsou věcná práva omezující vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět (např. přechod, přejezd přes pozemek, právo doživotního užívání osoby odlišné od vlastníka), něčeho se zdržet nebo něco konat (např. udržovat sjízdnost cesty přes pozemek). Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti (váznou na ní) nebo patří určité osobě. Podmínkou jejich nabytí je vklad do katastru nemovitostí.
věřitel – osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky
vlastnické právo – oprávnění věc držet, užívat, používat, s věcí nakládat
vlastnictví – osobní, družstevní, s.r.o., státní/obecní – neobchodujeme
vydržení – oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitou věc, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. viz § 134 Obč. zák.
zainvestovaný stavební pozemek – stavební pozemek, k jehož hranici je vedena zpevněná přístupová cesta, přípojka elektrického proudu, vodovodní přípojka (může být nahrazena vlastní studnou) a přípojka kanalizace (může být nahrazena odpadní jímkou).
zájemce – pro účely tohoto textu osoba, která za úplatu získává členská práva a povinnosti v družstvu spojená s právem nájmu konkrétního bytu nebo obchodní podíl ve spol. s ručením omezeným spojený s právem nájmu konkrétního bytu, nebo kupující u bytu do OV
zajišťovatel/zprostředkovatel – osoba poskytující službu spojenou s vyhledáváním vhodného bytu pro klienta nebo vhodného zájemce pro daný předmět převodu, prodeje, pronájmu, podnájmu
zástavce – osoba, která zastavila věc nebo pohledávku (např. nemovitost, pojistné plnění) za účelem zajištění pohledávky.
zástavní právo – právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků a pod.) do jejího splacení. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovitostní zástavy). Nejčastěji vzniká na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem (např. hypoteční bankou) a dlužníkem vkladem do katastru nemovitostí.
zprostředkovatel – osoba poskytující službu spojenou s vyhledáváním vhodného bytu pro klienta nebo vhodného zájemce pro daný předmět převodu, prodeje, pronájmu, podnájmu.
závazek o uznání dluhu – notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu a v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Tento dokument zlepšuje postavení banky při uspokojování ze zástavy, protože na jeho základě je možné podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuce) a provést nedobrovolnou veřejnou dražbu.
žadatel(é) o úvěr – osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba či o úvěr může žádat více osob - žadatelů. Alespoň jeden musí být vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím stát v důsledku realizace investičního záměru nebo být alespoň osobou s právem úvěrovanou nemovitost užívat.
životní minimum – výše finančních prostředků nezbytných pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejich členů na velmi skromné úrovni. Zahrnuje tedy náklady na zajištění osobních potřeb (výživa, ošacení, služby, rozvoj vzdělání, výrobky krátkého užití) a společné náklady domácnosti (náklady na bydlení a související služby).


 Vyplňte alternativní text Vojtěch Moravec
jednatel společnosti

 

"Je mi ctí Vás přivítat na stránkách realitní kanceláře LexiReal.“

Pokud využijete naše služby a budete spokojeni, doporučte nás prosím svým přátelům a známým. Budete-li nám chtít cokoli z naší činnosti vytknout nebo na cokoli upozornit, neváhejte mě prosím kontaktovat. Jsme TÝM, pracujeme jako TÝM a každá připomínka či pochvala má vliv na fungování nás všech.

Kontaktujte naše makléře

Kontaktujte nás

LexiReal s.r.o.
Velflíkova 4/1428
160 75 Praha 6

Vyberte si naše odborné makléře,

nebo kontaktujte přímo jednatele:

Mobil: +420 774 322 696
E-mail: moravec@lexireal.cz